Çalışma Kuralları

Mesudiye Kurultayı İle Değerlendirme Toplantılarında Uygulanacak Usule İlişkin Not:

Görüşmeler Başlamadan Yapılacak İşler:

 1. Kurultayı Düzenleyen kuruluş Temsilcisi:
  • Açılışı yapar
  • 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı, 2 Katip’ten oluşan Başkanlık Divanı seçimini tamamlar. (Madde:7)
 2. Divan Başkanı:
  • Atatürk ve diğer Türk büyükleriyle Mesudiye’ye hizmeti geçenler için saygı duruşu çağrısı yapar,
  • İstiklal Marşı söylenir. (Madde:8)
 3. 10 Dakika içinde:
  • (Varsa) Mesudiye Hizmet Ödülü
  • Jürinin kararını açıklamasından sonra, Güzel Mesudiye için Behiç Ekşi Ödülü sahiplerine verilir. (Madde:9)
 4. Son Kurultay Kararları ile son Değerlendirme Toplantısı Kararları okutulur. (Madde:10)
 5. 5-Yürütme Kurulu’nun (varsa) “Gündem önerisi” okutulur.
  • Gündeme girmesi üyeler tarafından önerilen hususlar sorulur.
  • Öneriler oylanır ve gündem kesinleşir. (Madde:10)
 6. Divan (gerek görürse) gündemdeki hangi konu için ne kadar süre ayrılacağını belirleyerek önerisini Kurultayın onayına sunar. (Madde:11)
 7. Kurultaya onur veren ancak Mesudiye’li olmayan konuklar Kurultay’a takdim edilir. (Madde:12)
 8. İstemeleri halinde konuklara 3 dakikayı geçmemek üzere söz verilir. (Madde:12)
 9. Ordu Valisi, Kurultay Yürütme Kurulu Başkanı ve ilçe merkez Belediye Başkanı öncelikli söz hakkına sahiptir. (Madde:13)
 10. Divan Başkanı, yapılan eleştirileri yanıtlaması beklenen diğer yetkililere de öncelikle söz verebilir. (Madde:13)

Görüşmeler:

 1. Yürütme Kurulu Başkanı son bir yıllık faaliyet raporunu sunar. (Madde: 14)
 2. Başkanlık Divanı, süre kısıtlamasını Kurultaya her zaman önerebilir. (Madde: 15)
 3. Başkanlık Divanı, yılın büyük bir kısmını Mesudiye’de geçirenlerle, kadın ve genç katılımcılara öncelikle söz verebilir. (Madde:16)
 4. Her konunun görüşmeleri sonunda o konuya ilişkin öneriler oya sunulur. (Madde:17)
 5. Kabul edilen öneri nedeniyle kimlerin görevlendirileceği ayrıca karara bağlanır. (Madde:18)
 6. Kurultay kararları Başkanlık Divanı tarafından Yürütme Kurulu’na ve kararın ilgilendirdiği kişilere bildirilir. (Madde:18)
 7. Görevlendirilen kişiler ve Komisyonlar raporlarını Yürütme Kurulu’na bildirirler. (Madde:19)

Yürütme Kurulu:

 1. Yürütme Kurulu, en az bir hafta önceden tüm Yürütme Kurulu üyelerine bildirmiş olmak koşuluyla, en az 5 kişiyle toplanabilir. Karar, katılanların çoğunluğuyla alınır. (Madde:23)
 2. Yürütme Kurulu Kurultaya “BÜTÇE” ve “HESAP” raporu sunar. Bunlarda gelir ve gider tahminleri ile bir önceki Kurultaydan bu yana sağlanmış gelirler ve yapılmış masraflar ayrıntılarıyla gösterilir. (Madde:24) (NotKabul edilen kurallarda “Hesap Raporu”ndan söz edilmemiş ancak zorunluluk olduğu için buraya konulmuştur.)

Düzenleyici Kuruluş ve Kurultay Hesabı:

 1. Kurultayı Düzenleme görevini üstlenmiş kuruluş, tüm belge ve kayıtları korur, toplantı tutanaklarını yayımlar. (Madde:29)
 2. Kurultay Banka Hesabı, Yürütme Kurulu Başkanı, İlçe merkez Belediye Başkanı ve Kurultayı Düzenleyen Kuruluş Başkanı tarafından rapora bağlanır. Bu rapor Kurultayda katılımcılara dağıtılır. (Madde:32)

Mesudiye Kurultayı Çalışma Kuralları

Madde 1

Kurultayın tanımı ve niteliği:

Mesudiye Kurultayı, Mesudiye insanının, demokratik bir anlayış içinde elbirliği yaparak, ilçe sorunlarını tartıştığı, kamu görevlileri ve diğer yetkililerden ilçeyi ilgilendiren konularda bilgi talep ettiği, ilçe sorunlarıyla ilgili çözüm önerilerini karara bağlayarak bunların yaşama geçirilme sürecini izlediği ortak platformudur.

Madde 2

Kurultay üyeliği:

Mesudiye’nin kalkınma ve gelişme sorunlarına ilgi duyan ve Kurultaya bilfiil katılan herkes Kurultayın üyesidir.

Madde 3

Kurultay ve siyaset:

Kurultay parti siyaseti ve propagandasının aracı yapılamaz.

Madde 4

Kurultay’da temsil ilkesi:

Kurultay’da ilke olarak “Kurumsal temsil” yoktur. Herkes sadece “birey” sıfatıyla ve kendisi adına görüş, değerlendirme ve önerilerde bulunur. Kurultay üyeleri arasında hiyerarşi yoktur. Herkes eşittir.

Madde 5

Kurultayın toplanması:

Mesudiye Kurultayı ayrıca çağrıda bulunulmaksızın her yıl Temmuz ayının ilk Cumartesi günü Saat 10.00’da Belediye Toplantı salonunda kendiliğinden toplanır. Toplantı katılanlarla açılır ve tamamlanır

Madde 6

Kurultayın kapsamı:

Yürütme Kurulunun bilgi ve/veya desteğiyle yapılan: a- Sempozyum, b- Çalıştay, c- Panel, d- Konferans gibi etkinliklerle, e- Kurultayla ilgili kitap, broşür, afiş, albüm vs. basımı ile aynı nedenle yapılan tören, yarışma, konser, Köykent Kurultayı, şenlik vb. etkinlikler Kurultay kapsamındadır.

Madde 7

Kurultayın açılışı ve Başkanlık Divanı:

Kurultay, Kurultayı düzenleme sorumluluğunu üstlenen Kuruluş temsilcisi tarafından açılır.

Temsilci toplantıyı yönetmekle görevli 1 Başkan ve Yardımcısı ile 2 Katip Üye seçiminden sonra görevi Divana bırakır.

Madde 8

Saygı duruşu:

Divan Başkanı, Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarıyla insanlığa, Türk ulusuna ve Mesudiye’ye hizmeti geçenlerden aramızdan ayrılanların manevi huzurunda saygı duruşu yaptırır. İstiklal Marşı’nın hep birlikte söylenmesinden sonra Kurultayın çalışmaları başlar.

Madde 9

Ödül ve plaket töreni:

Madde 9- Kurultay çalışmalarının, saygı duruşunu izleyen ilk 10 dakikası, varsa Ödül Törenine ve Teşekkür Plaketi sunumuna ayrılır. Kurultay Yürütme Kurulu tarafından her yıl seçilen bir kişiye, “Mesudiye Hizmet Ödülü” verilmesiyle ilgili karar ile “Güzel Mesudiye için Behiç Ekşi Ödülü” verilmesine ilişkin Jüri kararı, bu sırada açıklanır ve gereği yapılır. Kurultay çalışmaları başladıktan sonra, başka ödül ve plaket sunulması ancak Kurultayın kararıyla mümkündür.

Madde 10

Gündemin belirlenmesi:

Divan Başkanı, görüşmelere geçmeden ve gündemi kesinleştirmeden önce son Kurultay kararları ile son değerlendirme toplantısı kararlarını okutur.

Divan Başkanı daha sonra -varsa- Yürütme Kurulu’nun önerdiği gündemi Kurultayın bilgisine sunar. Gündeme eklenmesi istenen başka konu olup olmadığını Kurultaya katılanlara sorar. Önerileri oya sunar. Alınan karar doğrultusunda Gündemi kesinleştirir.

Madde 11

Gündemin zaman cetveline göre uygulanması:

Başkanlık Divanı, Kurultayın gündemini ve çalışma süresini dikkate alarak her bir konu için ne kadar süre ayrılacağına ilişkin bir değerlendirme yapar ve Divanın önerisini Kurultayın oyuna sunar. Görüşmeler, Kurultayın kabul ettiği zaman cetveline göre yürütülür.

Madde 12

Konukların söz hakkı ve tanıtımı:

Kurultaya onur veren, Mesudiyeli olmayan Konuklar, Başkanlık Divanınca takdim edilir. Konukların talepleri halinde 3 dakikayı geçmemek üzere, Kurultaya hitap etmeleri için söz verilir. Bu aşamada söz almayan konuklar, aksine karar verilmedikçe Kurultayın diğer üyeleriyle aynı koşullarda söz alabilirler.

Madde 13

Söz hakkında öncelik:

Kurultay görüşmelerinde Ordu Valisinin, Kurultay Yürütme Kurulu Başkanının ve ilçe Belediye Başkanının öncelikli söz hakkı vardır. Divan Başkanı, yapılan eleştirileri yanıtlaması beklenen diğer yetkili ve sorumlu kişilere de öncelik tanıyabilir.

Madde 14

Çalışma Raporu:

Görüşmelerin başında Kurultay Yürütme Kurulu adına Kurul Başkanı sıfatıyla Mesudiye Kaymakamı, bir önceki Kurultaydan bu yana yapılan çalışmalar hakkındaki raporunu Kurultayın bilgisine sunar.

Madde 15

Konuşma süresinin sınırlanması:

Başkanlık Divanı, görüşülecek konuların sayı ve niteliğini dikkate alarak, konuşma süresini sınırlamayı her an Kurultaya önererek karar alınmasını isteyebilir.

Madde 16

Divanın öncelik tanıma yetkisi:

Görüşmelerde, yılın büyük bir kısmını Mesudiye’de geçiren insanlarla kadın ve genç katılımcılara öncelik vermeye Başkanlık Divanının yetkisi vardır.

Madde 17

Öneri, karar:

Divan Başkanı, yapılan konuşmaların her birinden sonra konuşmacının bir öneri getirip getirmediğine dikkat eder. Yapılan önerileri o konuya ayrılan sürenin sonunda oya sunar.

Madde 18

Görevlendirme:

Kabul edilen öneri ve alınan kararların yaşama geçirilmesi için kimin (kimlerin) görevlendirilmesi gerektiği ayrıca karara bağlanır. Kurultay kararları, Başkanlık Divanı tutanağı olarak Kurultay Yürütme Kuruluna sunulur, kamuoyuna açıklanır ve ayrıca yerine getirilmesi için görevlendirilenlere Kurultay Yürütme Kurulu tarafından yazılı olarak bildirilir.

Madde 19

Görevlilerin veya Komisyonların sorumluluğu:

Görevlendirilenler ve Komisyonlar, Kurultaya veya Kurultay adına yapılan Değerlendirme Toplantılarına karşı sorumludur. Görevlendirilenler çalışmalarını ve aldıkları sonuçları bir rapor halinde Kurultay Yürütme Kurulu’na bildirirler. Kurultay Yürütme Kurulu, raporu çoğaltarak ilk Değerlendirme Toplantısına veya Kurultaya sunar.

Madde 20

Görevli raporları:

Kurultay görevlendirmelerine ilişkin raporlar ilk Değerlendirme Toplantısında veya Kurultayda tartışılır. Bu görüşmeler sonunda o konuda yeni bir karar almaya gerek olup olmadığı değerlendirilerek gereği yapılır.

Madde 21

Kurultay Yürütme Kurulu:

Kurultay Yürütme Kurulu aşağıdaki şekilde oluşur:

 • Mesudiye Kaymakamı,
 • Mesudiye İlçe Belediye Başkanı,
 • Kurultayı Düzenleme işini üstlenen kuruluş Başkanı,
 • Mesudiye’ye bağlı Belde Belediye Başkanları,
 • Mesudiye Gelişme Vakfı (MEGEV) Başkanı,
 • Mesudiyeliler Birliği Hizmet Vakfı MESVAK Başkanı,
 • (Ankara) Mesudiye’liler Derneği Başkanı,
 • (İstanbul) Mesudiye’liler Derneği Başkanı,
 • Antalya, Ordu, Niksar, Ünye’deki en çok üyeli, Mesudiye’liler Derneği Başkanları,
 • Mesudiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı,
 • Mesudiye Ziraat Odası Başkanı,
 • Mesudiye Muhtarlar Derneği Başkanı

Madde 22

Yürütme Kurulunun görevleri:

Mesudiye Kurultayı kararlarını yerine getirme, Kurultay tarafından görevlendirilenlerden rapor isteme. Kurultay giderlerini karşılayacak kaynak yaratma ve işbu Çalışma Kurallarının başka maddelerinde belirtilenleri yapma Kurultay Yürütme Kurulunun görevidir. Kurultay Yürütme Kurulu Kurultaya karşı sorumludur.

Madde 23

Yürütme Kurulu kararları:

Yürütme Kurulu Başkanı, toplantı tarihinden en az bir hafta önce toplantının yerini, gününü, saatini ve gündemini bildirir. Tüm Yürütme Kurulu üyelerinin çağrıldığı toplantı en az 5 üye ile açılabilir. Kararlar katılanların çoğunluğuyla alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın oyu sonucu belirler.

Madde 24

Yürütme Kurulu, Kurultaya “Faaliyet” raporundan ayrı olarak bir de “Bütçe” raporu sunar. Raporda Kurultay gelirlerinin nerelerden sağlandığı ve giderlerin neler olduğu ayrıntılarıyla açıklanır. Her iki rapor yazılı olarak Kurultay üyelerine dağıtılır ve Kurultayın onayına sunulur.

Madde 25

Yürütme Kurulu, Kurultayı düzenleyen kuruluşa görev ve sorumluluk vermeye yetkilidir. Düzenleyici kuruluş, Kurultay davetiyeleri, afişleri, Kurultay kitapları basımı ve arşivini yapmakla yükümlüdür.

Madde 26

Yürütme Kurulu her Değerlendirme Toplantısından ve Kurultaydan önce toplanır. Yapılmış ve yapılması gereken işleri gözden geçirir. Değerlendirme Toplantısına veya Kurultaya, durum hakkında rapor sunar.

Madde 27

Yürütme Kurulunun sorumluluğu:

Kurultay üyelerinden en az 25’inin imzasıyla Divan Başkanlığına önerge verildiği takdirde, Divan Başkanlığı Yürütme Kurulu’nun görevini Kurultayın beklentilerine uygun şekilde yapıp yapmadığını tartışmaya açar. Görüşmeler sonunda Kurultayın beklentilerinin karşılanmadığına karar verilirse, Divan, “Yürütme Kurulunun Kurultay tarafından uyarılmasını” oya sunar. Bir sonraki Kurultaydan da aynı yönde bir kararın çıkması halinde Yürütme Kurulunun görev ve yetkisi sona erer. Bu takdirde Kurultay 2 yıl süreyle görev yapmak üzere, yukarıdaki kontenjanlar ve kurallarla bağlı olmaksızın, kendi üyeleri arasından yeni Yürütme Kurulu seçer. Seçim gizli oyla yapılır.

Madde 28

Kurultayı Düzenleme Görevi:

Kurultay hazırlıkları ve ona ilişkin her türlü organizasyon ve sekreterya görevleri, Kurultay kararıyla “Kurultayı Düzenleme görevini üstlenen” kuruluş tarafından ve Yürütme Kurulu Başkanıyla işbirliği halinde yapılır.

Madde 29

Kurultay Düzenleme görevini üstlenen Kuruluş, Kurultayla ilgili tüm belge ve kayıtları Yürütme Kurulu adına toplar, korur; Kurultay ve Değerlendirme toplantıları tutanaklarını kitap halinde yayınlar.

Madde 30

Değerlendirme Toplantıları:

Mesudiye Kurultayının kararlarının uygulanıp uygulanmadığını irdelemek ve yeni doğan sorunları tartışmak amacıyla Birincisi Eylül’de; ikincisi Aralık’ta; üçüncüsü Mart veya en geç Nisan’da olmak üzere her yıl üç “Kurultay Değerlendirme Toplantısı” yapılır.

Madde 31

Değerlendirme Toplantılarının yeri ve tarihi, bu toplantılarda ayrıca karar verilmediği takdirde, Kurultayı Düzenleme görevini üstlenen Kuruluş ile Kurultay Yürütme Kurulu Başkanı tarafından belirlenir.

Madde 32

Değerlendirme toplantılarında Kurultaya niyabetin kararlar alınabilir ancak Kurultay onaylamadıkça bu kararlar Kurultay kararı sayılmaz.

Madde 33

Kurultay Gelir ve Giderleri:

Kurultay giderleri, Bankada açılan “Kurultay Hesabı”na Mesudiye Kurultayının yaşamasını isteyenlerin her ay yaptığı bağışlardan karşılanır.

Bankada “Kurultay Hesabı” açmak, bu hesaba her ay para yatırmak isteyenlerden taahhütname almak, bunları söz konusu Banka Hesabına iletmek ve bu bağlamda gerekli işleri yapmak, Kurultayı Düzenleme yükümlülüğünü üstlenen Kuruluşunun görevidir.

Hesaba para yatıranların isimleri ve bağış miktarları “Ordu Mesudiye Gazetesi”nde yayınlanır.

Kurultay Hesabından, Yürütme Kurulu Başkanı ile Mesudiye Belediye Başkanı ve Kurultayı Düzenleyen Kuruluş Başkanından ikisinin müşterek imzasıyla para çekilebilir. Bu para ancak Kurultayı düzenleme amacına uygun olarak harcanabilir.

Hesabın gelir ve gider kalemleri, Kurultay’dan önce -Yürütme Kurulu Başkanı, Mesudiye Belediye Başkanı ve Kurultay Hesabı’nı açtıran Kuruluş Başkanının birlikte hazırlayarak Kurultay toplantı tarihinden en az bir hafta önce-, isteyen herkese verecekleri, Ordu Mesudiye Gazetesine iletecekleri ve Kurultay günü de katılımcılara dağıtacakları raporda ayrıntılarıyla gösterilir.

Madde 34

Kurultay Çalışma Kurallarının değiştirilmesi:

Bu kurallar Yürütme Kurulu veya Kurultay üyelerinden en az 30’unun önerisi üzerine Kurultay tarafından değiştirilebilir. Önerinin görüşülebilmesi için, Kurultayın toplantı tarihinden en az 15 gün önce Düzenleyici Kuruluşa teslim edilmiş ve Kurultay Yürütme Kuruluna bildirilmiş olması şarttır.

Kurultay görüşmeleri sırasında da Başkanlığa, en az 30 imza ile değişiklik önerisi sunulabilir. Bu şekilde verilen değişiklik önerisi, ilk Değerlendirme Toplantısında tartışılmadıkça Kurultay gündemine alınamaz.

Madde 35

Bu kurallar kıyas yoluyla Değerlendirme Toplantılarında da uygulanır.

Madde 36

Bu çalışma kuralları 16. Mesudiye Kurultayı tarafından kabul edildiği 1 Temmuz 2006 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Bu kuralları Mesudiye Kurultayı, Kurultay Yürütme Kurulu ve Kurultay Başkanlık Divanı yürütür.