Vakıf Senedi

Madde 1

Vakfın Adı

Bu senedin altında adı ve adresleri yazılı gerçek kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu’na göre bir vakıf kurulmuştur. Vakfın adı MESUDİYE GELİŞME VAKFI (MEGEV)’dir. Vakıf, senette VAKIF veya MEGEV olarak anılacaktır.

Madde 2

Vakfın Merkezi

Vakfın merkezi ANKARA ili ÇANKAYA ilçesidir. Adres; ……………………… ANKARA’dır. Adres değişikliğinde vakıf senedinde değişiklik yapılmaksızın ilgili makama bilgi verilecektir.

MEGEV, yönetim kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydı ile şube ve temsilcilik açabilir.

Madde 3

Vakfın Amacı

Megev’in amacı, MESUDİYELİLER arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak; MESUDİYE yöresinin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesine ve bu bağlamda geleneksel MESUDİYE KURULTAYI’na destek olmaktır.

Madde 4

Çalışma Konuları

MEGEV amacını gerçekleştirmek için;

 1. MESUDİYE yöresinin ekonomik, sosyal ve kültürel durumu hakkında araştırmalar yapar ve araştırmaları destekler.
 2. MESUDİYE’nin gelişmesi ile ilgili planlar, programlar, projeler geliştirir ve bu projelere destek arar.
 3. MESUDİYE’nin gelişmesine yönelik faaliyette bulunan kişiler ve kuruluşlar arasında iletişim sağlar.
 4. Benzeri amaçla faaliyette bulunan yurt içindeki ve yurt dışındaki resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla amacı doğrultusunda işbirliği yapar, yükümlülükler üstlenir ve karşılıklı yardımlaşır.
 5. Kamu kuruluşları düzeyinde ilçenin çıkarlarını savunur ve kamu kaynaklarının etkili ve ekonomik kullanılmasına yardımcı olur.
 6. MESUDİYE’de veya MESUDİYE’ye katkı sağlayacak başka yerde kenci i işini kurmak ve geliştirmek isteyenlere danışmanlık yapar.
 7. MESUDİYE’nin başta doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleri olmak üzere her açıdan korunmasına ve tanıtılmasına yönelik çaba harcar.
 8. Yurt içinde ve yurt dışında amacı ile ilgili eğitici ve tanıtıcı program, seminer, sempozyum, panel, kurs vb düzenler.
 9. Amaçları doğrultusunda yasaların elverdiği her türlü yayın yapar, telif hakkı öder.
 10. Faaliyetlerin yürütülmesi için komisyon ve çalışma grubu oluşturur ve gerekli yönetmelikleri hazırlar,
 11. Yardım, destek, ödül vb programları hazırlar ve uygular.
 12. MESUDİYE KURULTAYI tarafından amacına uygun olarak verilen görevleri yapar.

Madde 5

Vakfın Yetkileri

Vakıf amacına ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla sahip olduğu taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmaya, bunlardan yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malları irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirme için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler ve ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya TMK’ nun 46. maddesi uyarınca izinli ve yetkilidir.

Vakıf bu yetki ve gelirlerini 903 sayılı yasa ile yasaklanan amaçlarla kullanamaz.

Madde 6

Vakfın Malvarlığı

MEGEV’in kuruluş malvarlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 35.000.000.000. (OTUZBEŞMILYAR) TL’dir. Malvarlığı, kuruluştan sonraki katkılarla artırılabilir.

Madde 7

Vakfın Organları

Vakfın başlıca organları;

 1. Mütevelli Heyet
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetim Kurulu‘dur

Madde 8

Mütevelli Heyet

Mütevelli heyet, bu vakıf senedinde imzası bulunan kurucu ile sonradan vakfa alınacak mütevelli üyelerinden oluşur.

Kurucu vefatı durumunda yerine kimin mütevelli üyesi olacağını yazılı olarak bildirir. Bu bildirim kurucu dosyasında muhafaza edilir. Mütevelli heyet üyeliği için 2 şekilde edinilebilir:

 • Vakfın kurucusu, vakfa önemli hizmeti geçen veya katkısı bulunan kişileri başvuruları olmaksızın mütevelli heyet üyeliğine tayin edebilir.
 • Mütevelli heyet üyeliği için yönetim kuruluna başvurulur ve yönetim kurulunun önerisi ile mütevelli heyetçe üyelik için karar verilir.

Madde 9

Mütevelli Heyetin Toplanması

Mütevelli heyet, olağan olarak yılda bir defa ve MAYIS ayı içinde toplanır. Ancak yetkili organ seçimleri iki yılda bir yapılır. Toplantı için yeter sayı, vakıf üyelerinin yansından bir fazlasıdır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise kurul 7 (yedi) gün sonra aynı gün, saat ve yerde toplanır. Bu ikinci toplantının nisabı üye tam sayısının üçte biri (l/3)’dir.

Mütevelli heyet, yönetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya mütevelli heyet üyelerinin en az dörtte biri (1/4) nin imzalarını taşıyan yazılı talep ile her zaman olağanüstü toplanabilir.

Mütevelli heyeti toplantısına çağrı; yönetim kurulunca, üyelerin bildirmiş oldukları adreslere toplantıdan en az 7 gün önce ulaşacak şekilde taahhütlü olarak gönderilir. Bu yazı ile; a) toplantının günü, yeri ve saati, b)toplantının gündemi, c)toplantı olağan ise dönem raporları ve vakıf bilançosu, d)çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının yeri, günü ve saati belirtilir. Toplantı ayrıca bir gazetede ilan edilir.

Toplantıya katılan üyeler, girişte adlarının bulunduğu listeyi imzalayarak belirlenir. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya katılamayacak üye mütevelli heyet üyelerinden birine noterlikçe düzenlenen vekaletle kendisini temsil yetkisini verebilir. Bir üyedeki vekalet sayısı birden fazla olamaz. Toplantıyı yönetim kurulu başkanı veya vekili açar. Açık oyla bir divan başkanı, bir başkan yardımcısı ve iki yazman seçilerek başkanlık divanı oluşturulur. Toplantıda sadece gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak başkanlık divanının oluşmasından hemen sonra toplantıya katılanların en az onda bir (1/10) inin yazılı önerisi ve mütevelli heyetin kararı ile vakıf üyeleri ve vakıfa yükümlülük ve sorumluluk yükleyecek senet değişikliği, ödenek artırılması gibi konular hariç gündeme madde eklenebilir.

Kararlar, katılan üyelerin yarıdan bir fazlasının oyu ile alınır. Oyların eşit olması halinde divan başkanının oyu iki sayılır. Oylama yapılma biçimi ayrıca karara bağlanır. Vakıf senedinde değişiklik için üye tam sayısının en az üçte ikisi (2/3) nin onayı gereklidir.

Madde 10

Mütevelli Heyetinin Görev Ve Yetkileri

Mütevelli heyeti vakfın en yetkili karar organıdır. Başlıca görev ve yetkileri;

 • Vakfın çalışmaları konusunda genel politikaları ve öncelikleri belirlemek,
 • Yönetim kurulunca hazırlanan çalışma raporu, dönem bilançosu ile denetim raporunu incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,
 • Yeni yönetim kurulu ile denetim kurulu üyelerini seçmek,
 • Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık bütçe tasarılarını ve kadro cetvellerini olduğu gibi veya değiştirerek onaylamak,
 • Mütevelli üyeliğine giriş başvurularını ve üyelikten çıkarılma önerilerini incelemek ve karara bağlamak,
 • Vakıf senedi değişiklikleri ile yönetim kurulunca hazırlanan yönetmelik, yönerge vb mevzuat tasarılarını karara bağlamak,
 • Taşınmazların alınması veya satılması konusunda karar almak veya yönetim kuruluna yetki vermek,
 • Vakfın feshine ve tasfiyesine karar vermektir.

Mütevelli heyet, yönetim kurulunun tamamını veya bir kısmını herhangi bir zamanda 903 sayılı yasanın uygulanmasına ilişkin tüzüğe göre azil nedenlerinin oluşması durumunda, mahkemenin vereceği kararı beklemeden görevden alabilir.

Madde 11

Yönetim Kurulu

Yönetim kurulu, mütevelli heyetçe 2 yıl için seçilen 7 üyeden oluşur. Seçimde en çok oy alan ilk 7 üye asıl, sonra gelen 7 üye yedek üye olur. Oyların eşitliği halinde kura çekilir ve seçim sonuçları bir tutanakla tespit edilir.

Yönetim kurulu üyeliğinin boşalması halinde, aldıkları en çok oy sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılır.

Yönetim kurulu üyeliği fahridir. Bu görevler için herhangi bir ücret, maaş veya huzur hakkı ödenmez. Ancak yönetim kurulu üyelerinin vakıf hizmet ve faaliyetleri ile ilgili zorunlu giderleri vakıfça karşılanır. Yönetim kurulu ilk toplantısında kendi arasında bir başkan, bir başkan vekili, bir sayman ve bir sekreter seçer. Yönetim kurulu en az ayda bir kez toplanır. Başkan, kendi isteği veya yönetim kurulu üyelerinden 4’ünün talebi üzerine yönetimi kurulunu her zaman toplayabilir.

Toplantı, en az 5 üyenin hazır bulunmasıyla açılır. Kararlar en az 4 üyenin oyu ile alınır. Ancak taşınmaz malların alımı, satımı, ipoteği ve diğer ayni hak tesisine ilişkin kararlarla vakfı borç altına sokacak kararlar için en az 5 üyenin oyu gereklidir.

Geçerli özrü olmadan arka arkaya 3 toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesinin görevi kendiliğinden sona erer. Yönetim kurulu kararları, karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

Madde 12

Yönetim Kurulunun Görev Ve Yetkileri

Yönetim kurulu vakfın yönetim ve uygulama organıdır. Yönetim kurulu bu sıfatla;

 • Vakfın amacı doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular
 • Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar
 • Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması için gerekli çalışmaları yapar
 • Vakıf senedi değişikliği ile yönetmelik ve yönerge gibi mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar
 • Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve diğer konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemleri yapar
 • Yetki ve sorumluluğu önceden belirlenmek koşulu ile vakıf müdürlüğü, genel sekreterliği veya benzeri birimler oluşturulabilir
 • Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretini belirler ve gerektiğinde işine son verir
 • İlgili mevzuat çerçevesinde yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir ve gerekli işlemleri yapar
 • Vakfa önemli hizmetleri geçen ve katkısı bulunan kişileri mütevelli heyete önerir
 • Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir ve gider cetveli ve bilançosunu düzenleyerek ilgili kuruluşa gönderilmesini ve ilanını sağlar
 • Mütevelli heyetin kabul ettiği bütçeyi uygular
 • Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir
 • Döneme ait çalışma raporunu hazırlar ve mütevelli heyetin ibrasına sunar
 • Genel mevzuatın, vakıf senedi ve vakıf içi düzenlemelerin gerektirdiği diğer görevleri yapar.

Madde 13

Vakfın Temsili

Vakfı yönetim kurulu temsil eder, yönetim kurulu bu temsil yetkisini başkan veya başkan vekiline devredebilir.

Yönetim kurulu genel veya belirli konularda ve belirlenen esaslar çerçevesinde kendi üyelerinden birini veya birkaçını, yetkili personelden birini veya birkaçını, temsilcisini veya temsilciliklerini herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye; mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf adına düzenlemeye ve devretmeye yetkili kılabilir.

Madde 14

Denetim Kurulu

Denetim kurulu, mütevelli heyet tarafından 2 yıl için seçilen 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. En çok oy alan 6 kişiden ilk 3’ü asıl ve sonrakiler yedek üye olur. Seçim sonuçları bir tutanakla tespit edilir. Denetim kurulu üyeliği fahridir. Bu görevlerinden dolayı kendilerine herhangi bir maaş ve ücret ödenmez. Ancak zorunlu giderleri vakıfça karşılanır.

Denetim kurulu ilk toplantısında kendi arasından bir başkan seçer. Kararlar çoğunlukla alınır. Eşitlik halinde, başkanın oyu iki oy sayılır. Denetim kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde, en çok oy alan yedek üye denetim kurulu başkanı tarafından göreve çağrılır.

Madde 15

Denetim Kurulunun Görev Ve Yetkileri

Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetler ve bu amaçla;

 • Her 6 ayda bir vakfın kayıtları, belgeleri ve kanuni defterleri üzerinde yapacağı inceleme sonuçlarını bir raporla yönetim kuruluna verir.
 • Yeminli mali müşavirler tarafından da onaylandıktan sonra vakıf hesapları hakkında düzenlenen dönem raporunu mütevelli heyet toplantısından en az 15 (onbeş) gün önce yönetim kuruluna sunar.
 • Mütevelli heyet üyelerinin vakıf gelirleri ve giderleri ile ilgili bilgi taleplerini yazılı olarak yanıtlar.

Madde 16

Vakfın Gelir Kaynakları

Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan mali olanaklar aşağıdaki kaynaklardan sağlanır:

 • Vakfın amacına uygun her türlü koşullu ve koşulsuz bağışlar ve yardımlar
 • Vakfın taşınır ve taşınmaz mallarının değerlendirilmesinden ve işletilmelerinden elde edilen gelirler
 • Vakfın amacına uygun faaliyetlerinden sağlanan muhtelif gelirler
 • İktisadi işletmelerden, iştiraklerden ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler

Madde 17

Vakıf Gelirlerinin Tahsisi Ve Sarfı

903 sayılı kanunun uygulanmasına ilişkin tüzüğün 37. maddesi uyarınca vakfın yıllık gelirlerinin %20’si yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile ihtiyat ve malvarlığını artıracak yatırımlara, %80′ i ise vakıf amaçları ve hizmet amaçlan ve hizmet konuları doğrultusunda tahsis ve sarf olunur.

Harcamalar mütevelli heyetçe onaylanan bütçeye uygun olarak ve yasal belgeler karşılığında yapılır.

Madde 18

Vakıf Senedi Değişikliği

Vakıf senedi, yönetim kurulunun veya vakıf üyelerinin en az beşte biri (l/5)’inin yazılı önerisi ve mütevelli heyet üye tam sayısının üçte ikisi (2/3) nin onayı ile değiştirilebilir.

Madde 19

Yönetmelikler

Yönetim kurulu gerekli gördüğü değişik konularda vakıf senedine uygun olmak koşulu ile yönetmelik tasarıları hazırlayabilir. Yönetmelik tasarıları ve değişiklikleri mütevelli heyet onayından sonra yürürlüğe girer. Onay için toplantıya katılanların salt çoğunluğu yeterlidir.

Madde 20

Vakfın Sona Ermesi

Vakıf herhangi bir nedenle varlığını sürdüremez ve amaçlarını gerçekleştiremez duruma gelirse, yönetim kurulunun ve mütevelli heyet üye tam sayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tam sayısının üçte ikisi (2/3) nin onayı ile feshedilebilir.

Vakfın sona ermesi durumunda malvarlığı MESUDİYE İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI’na bağışlanır.

Madde 21

Vakıf Kurucuları

Vakıf kurucusunun adı, soyadı, uyruğu ve adresi senedin sonunda belirtilmiştir.

Geçici Madde 1

Geçici Yönetim Kurulu

Vakıf ilk Mütevelli Heyet toplantısına kadar, kurucu tarafından belirlenen ve aşağıda adı, soyadı, ev adresleri bulunan kişilerden oluşan geçici yönetim kurulu tarafından yönetilir.

Geçici yönetim kurulu, vakfın mahkemece tescil tarihinden itibaren en geç 2 (iki) ay içerisinde mütevelli heyeti toplantıya çağırmakla yükümlüdür ve bu süre içinde vakıf senedinde belirtilen görev ve yetkilere sahiptir.

Geçici Madde 2

Vakfın Tescili

Vakfın tescili için gerekli her türlü işlemleri yapmak üzere ANKARA BAROSU avukatlarından ŞAHİN MENGÜ yetkili kılınmıştır.